โรงพยาบาลหนองบัว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

โรงพยาบาลหนองบัว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลหนองบัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการงานการเงินและบัญชี
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

3.ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
1. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานบริการ
1. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5.ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานซักฟอก
1. มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
– กำหนดการรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักพนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองบัว

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page