คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา
อัตราจ้างเดือนละ 20,250.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบมี กายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวน 3 ท่าน หรือไม่เป็นโรคที่กําหนดไว้ในประกาศ ก.บ.
8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูก
พักงานหรือพักราชการ
9) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
10) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐเพราะกระทําผิดวินัย
2. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย หรือจริยธรรม
อย่างร้ายแรง หรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจริยธรรม
3. ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกําหนด
4. เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
5. อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
6. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
7. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าได้ดี และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา เบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page