โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 540 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
4. สามารถปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์ได้ทุกสาขา ได้แก่ เจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วย งานเคมี คลินิก งานจุลชีววิทยา โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์ ภูมิคุ้มกันวิทยา เคมีคลินิก และธนาคาร เลือดตามที่กลุ่มงานกำหนด และต้องสามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานได้
5. มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์, มาตรฐานกระทรวง สาธารณสุข และ ISO 15189 และสามารถนำไปปฏิบัติได้
6. สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับงานด้านอณูชีวโมเลกุล เพื่อรองรับการตรวจต่างๆ ในระดับ โมเลกุล เช่น gens expert, line probe assay และ HBV Viral load
7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
8. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
9. สามารถปฏิบัติงาน เวลา 7.00 น. ได้ และปฏิบัติงานอยู่เวรเช้า บ่าย ดึก ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 440 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
4. ต้องมีประสบการณ์ด้านการศึกษาพร้อมนำหลักฐานมาแสดง
5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และมีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีทักษะการสื่อสารด้านภาอังกฤษได้ดี
7. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หรือมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

3 ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพาณิชยการ
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้
5. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
6. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และมาปฏิบัติงานได้กรณีมีเหตุฉุกเฉิน

4 ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา
4. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
5. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรเช้า บ่าย ดึก ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ กรณีมีเหตุฉุกเฉินได้

5 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 320 บาท ต่อวันทำการ
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ตอนปลาย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
6. มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิริยามารยาท สุภาพเรียบร้อย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวและโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงานโดยผ่านการรับรองจากแพทย์
7. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ เวรเช้า บ่าย ดึก และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ กรณีมีเหตุฉุกเฉินได้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page