โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 10-19 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างวันละ 393.-บาท
1 ได้รับค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน
2 ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3 ได้รับสวัสดิการที่โรงพยาบาลจัดให้
4 ได้รับสิทธิการรักษาประกันสังคม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น
– ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://spr.thaijobjob.com หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด (แนบท้ายประกาศรับสมัคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โทร. 0-5621-9897 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page