สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-23 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 5 อัตรา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 2 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ (สพล.)(ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ (ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง (ปฏิบัติงานจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเคมีการเกษตร ทางเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันรับสมัครสอบที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (ปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่)
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการเงิน ทางบัญชี ทางการเงินและธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง ทางเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางการจัดการการคลัง 2. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ในเว็บไซต https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ https://ldd06.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page