วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป รหัสวิชา 106 คุณวุฒิที่สอดคล้อง วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การสอน วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ศึกษา/จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.2.1.1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ

2.2.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 311 คุณวุฒิที่สอดคล้อง คอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยีสารสนเทศและ การประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา/สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยีและสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/ระบบและการจัดการสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศสำนักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2.1 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้สมัครสอบไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันที่ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ถึง 12 กรกฎาคม 2567 (ในวัน เวลาราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page