โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11-17 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ในหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 12,000 บาท
ระยะเวลาการ จ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี

1. คุณสมบัติทั่วไป
(1) เพศหญิง มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
(3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องงานบุคคล โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2567 ทุกวันใน
เวลาราชการ (08.30 น.-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page