สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กรกฎาคม 2567

ประกาศฉบับที่ 1
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ชื่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และคุณสมบัติที่ต้องการ
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่สมัคร)
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) คือ โรคเรื้อน ในระยะ ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(4) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสื่อมเสีย และต้องไม่มีประวัติความผิดทางอาญามา
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point และสืบค้นข้อมูลจาก INTERNET และการทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ Presentation ใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์ คลิปวีดีโอ Info Graphic ได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้
เป็นอย่างดี มีไหวพริบ คล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
(4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้

4.3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีการทำงานเป็นทีม
(3) มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(4) มีจิตสำนึกบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 เลขที่ 263 หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี หรือ ยื่นใบสมัครผ่านทาง e-mail (ไฟล์ PDF) [email protected]

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสินค้า BCG และสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ (Thailand Local BCG Plus)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสินค้า BCG และสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ (Thailand Local BCG Plus) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และคุณสมบัติที่ต้องการ
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่สมัคร)
(3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) คือ โรคเรื้อน ในระยะ ติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
(4) ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสื่อมเสีย และต้องไม่มีประวัติความผิดทางอาญามาก่อน
(5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point และสืบค้นข้อมูลจาก INTERNET และการทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์ Presentation ใช้ Social Media ในการประชาสัมพันธ์ คลิปวีดีโอ Info Graphic ได้เป็นอย่างดี
(3) สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้
เป็นอย่างดี มีไหวพริบ คล่องแคล่ว และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
(4) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้

4.3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีการทำงานเป็นทีม
(3) มีความมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(4) มีจิตสำนึกบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม
(5) การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด การอ่าน การเขียน ได้เป็นอย่างดี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 เลขที่ 263 หมู่ที่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี หรือ ยื่นใบสมัครผ่านทาง e-mail (ไฟล์ PDF) [email protected]

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page