ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 2 อัตรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์ การเรียนชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด จำนวน 2 อัตรา
จ่ายค่าจ้างเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ในอัตราตามวุฒิไม่เกินวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.พ. กำหนด ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยรับผิดชอบผู้เรียนตั้งแต่ 1 กลุ่มขึ้นไป กลุ่มละ 40 คน (2 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน รวม 80 คน) การเบิกจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2566
หรืออัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด โดยอัตราค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียน หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็จะลดอัตราค่าจ้างลงตามอัตราส่วนตามจำนวนผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภา ให้การ
(2) กรณีไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการเอกชน ดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ได้
(3) ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัคร/การยื่นใบสมัคร
ผู้สนใจและมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน สามารถติดต่อขอรับ/ยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด ได้ตั้งแต่วันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 5553 4247

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page