สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 24 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน

ส่วนภูมิภาค
1. เจ้าหน้าที่การเงิน (จังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน
– สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
– มีความรอบคอบ อดทนต่อภาวะกดดันได้

2. เจ้าหน้าที่การเงิน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป การตลาด การเงิน
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรอบคอบ อดทนต่อภาวะกดดันได้
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

3. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (จังหวัดเพชรบุรี) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ การเจรจาต่อรอง
– มีความสามารถในการจัดทำคลิปวีดีโอ
– มีความรอบคอบ อดทนต่อภาวะกดดันได้
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

4. เจ้าหน้าที่บริการผู้เช่า (จังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรอง
– มีความรอบคอบ อดทนต่อภาวะกดดันได้

ส่วนกลาง
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านยานพาหนะ) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านช่างยนต์
หรือมีประสบการณ์ด้านช่างยนต์เป็นอย่างดี)
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้เรื่องซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
– สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์การตรวจสอบภายใน
– มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
– สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้

7. เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ในงานด้านสวัสดิการ

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานประมูล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงานสมัยใหม่ การออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับงานประมูล
– สามารถใช้โปรแกรม MySQL และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ได้
– สื่อสารและถ่ายทอดได้ชัดเจนถูกต้อง

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

10. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application ขนาดใหญ่ หรือ Mobile Application
– สามารถใช้งานโปรแกรม Python, Java, Docker ได้
– มีความรู้และเข้าใจระบบ Client/Server

11. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (System Engineer) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง Server, Storage, VMware, Backup System
– สามารถใช้งานโปรแกรม Windows Server, Linux, VMware, Microsoft Exchange l
– มีใบรับรองการอบรมหรือผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เกี่ยวข้อง

12. วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
– มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
– สามารถออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้าได้

13. วิศวกร (โยธา) จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมการก่อสร้าง
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบการณ์ด้านงานประมาณราคา
– มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
– มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานโครงการและควบคุมงาน
– สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
– สามารถใช้โปรแกรม Midas Gen/n Gen, Etab, Stead Pro ได้
– สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

14. นายช่างแผนที่ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
สามารถเขียนโปรแกรม คำสั่งภาษา Visaul Basic หรือภาษาอื่น ๆ ได้

15. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะ
– เพศชาย / หญิง
– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล Microsoft Access, SQL

ค่าตอบแทน
เงินเดือน 18,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 800 บาท
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 2,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่ง วิศวกร 2,000 – 4,000 บาท (ตามระดับใบประกอบวิชาชีพ)

วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ที่ www.crownproperty.or.th ในหัวข้อ “ข่าวและ ประกาศ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page