กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1 ตำแหน่งเลขที่ 872 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี
1.2 ตำแหน่งเลขที่ 875 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
1.3 ตำแหน่งเลขที่ 876 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา
1.4 ตำแหน่งเลขที่ 877 ฝ่ายตรวจสอบภาษี ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4 (อุดรธานี)
1.5 ตำแหน่งเลขที่ 878 งานบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม
1.6 ตำแหน่งเลขที่ 879 งานจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นพื้นที่หนองคาย สาขาเมืองหนองคาย
1.7 ตำแหน่งเลขที่ 882 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.1 ตำแหน่งเลขที่ 880 ฝ่ายพัฒนาระบบงาน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 (นครปฐม)
2.2 ตำแหน่งเลขที่ 884 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง หรือ
2. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

3. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
3.1 ตำแหน่งเลขที่ 290 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page