สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา

สวนสัตว์อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2566

ประกาศฉบับที่ 1
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าแห่งดงฟ้าห่วน (การแสดงความสามารถสัตว์) จำนวน….2…อัตรา

1. ลูกจ้างโครงการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าแห่งดงฟ้าห่วน (การแสดงความสามารถสัตว์) ปวส ค่าจ้าง 12,000 บาท จำนวน 1 อัตรา
2. ลูกจ้างโครงการแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่าแห่งดงฟ้าห่วน (การแสดงความสามารถสัตว์) ม.6/ปวช ค่าจ้าง 10,620 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ หรือความสามารถงานการแสดงความสามารถของสัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตอาสา

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ 080 3628978
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.ubon.zoothailand.org และ ยื่นใบ สมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด
กรณีผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดได้ด้วย ตนเอง ณ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์อุบลราชธานี ในวันและเวลาทำการ (18.30 น.- 16.00 น) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 080-362-8978

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการศูนย์กลางการจัดการประชากรและ เพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทย จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างโครงการศูนย์กลางการจัดการประชากรและเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทย จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเป็น รายเดือนๆละ 12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ หรือความสามารถด้านการเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์สัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตอาสา และมีความเสียสละอดทน

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ 080 3628978
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ www.ubon.zoothailand.org และ ยื่นใบ สมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด
กรณีผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดได้ด้วย ตนเอง ณ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์อุบลราชธานี ในวันและเวลาทำการ (18.30 น.- 16.00 น) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 080-362-8978

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page