ศาลจังหวัดบัวใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

1 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 19,950.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

2 พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 14,070.- (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่กลุ่มงานช่วย อำนวยการ สำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินเวลา 16.30 นาฬิกา และสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล (ใบสมัคร) และ เอกสารประกอบ ได้ที่เว็บไซต์ www.byic.coj.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานช่วย อำนวยการหมายเลขโทรศัพท์ 0-4446-1631 ต่อ 157 สามารถส่งเอกสารทั้งหมดทาง E-mail : [email protected] ของศาลจังหวัดบัวใหญ่ ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครและส่งเอกสารใบสมัครตัวจริงใน วันที่สอบ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page