วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาการเลขานุการ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.
7. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
12. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองที่ งานบุคลากร อาคารชั้นเดียวหลังวงเวียนพระวิษณุกรรม ตั้งแต่วันที่ 6-13 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page