โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-20 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกน้อย

1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 14,490 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
-เพศหญิง หรือ ชาย
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,910 บาท/ เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศหญิง หรือ ชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาตร์ หรือสาขาสาธารณสุขชุมชน

ระยะเวลาการรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกน้อย ตำบลโนนมสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page