โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 149 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 149 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายวัน)

1. ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 103 อัตรา
1.1.1 พยาบาลวิชาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพ)
1.1.2 นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (มีใบประกอบวิชาชีพ) ค่าจ้าง 650.-บาท/วัน (8 ชม.)
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของกระทรวงสาธารณสุข 690.-บาท/เวร (8 ชม.)
ค่าตอบแทนเวร บ่าย/ตึก 360.-บาท/เวร (8 ชม.)
ค่า พ.ต.ส. 1,500.-บาท/เดือน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ประมาณ 2,000 – 3,000.-บาท/เดือน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาลวิชาชีพ) (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)
ค่าจ้าง 520.-บาท/วัน (8 ซม.)
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของกระทรวงสาธารณสุข 690.-บาท/เวร (8 ชม.)
– ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามผลการปฏิบัติงาน (PP) ประมาณ 2,000 – 3,000.- บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้าง วันละ 380.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 42 อัตรา
ค่าจ้าง วันละ 350.-บาท
ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ค่าจ้าง วันละ 370.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (หากผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. สามารถทำงานเป็นเวรหรือเป็นผลัดได้

1.4 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย)
ค่าจ้าง วันละ 350.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. สามารถทำงานเป็นเวรหรือเป็นผลัดได้

วัน เวลา สถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page