สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร 60 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1 นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรี ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 15 อัตรา

101 ประจำแผนกการฝึกและศึกษา กองแผนและการจัด สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา

102 ประจำแผนกกำลังพล กองกลาง สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ ทาง : รัฐประศาสนศาสตร์, ศิลปศาสตร์

103 ประจำแผนกแผนการผลิต กองนโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน ลพบุรี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, รัฐประศาสนศาสตร์, ภาษา วรรณคดี, เศรษฐศาสตร์, ศิลปศาสตร์, การบริหารทั่วไป, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทาง : คอมพิวเตอร์, สารสนเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วารสารสนเทศ

104 ประจำกองแผนและวิศวกรรม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
ปริญญาตรีขึ้นไป ทาง : คอมพิวเตอร์

105 ประจำแผนกตรวจสอบระเบียบข้อบังคับ กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์

106 ประจำกองงานกิจการยุติธรรมทหาร สำนักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์

107 ประจำแผนกการราชทัณฑ์ กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : นิติศาสตร์

108 เจ้าหน้าที่งบประมาณ สำนักงบประมาณโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นครสวรรค์
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, รัฐประศาสนศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์และสถิติ ทาง : คอมพิวเตอร์, การบัญชี

109 ประจำสายตรวจที่ 2 กองตรวจสอบภายในที่ 3 สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : การบัญชี, การเงิน, การเงินและ การธนาคาร, บริหารธุรกิจ ทาง : การบัญชี, การเงิน

110 นายทหารควบคุมการเบิกจ่าย สำนักงานการเงิน สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ ทาง : การเงิน, การบัญชี

111 ผู้ช่วยนายทหารบัญชี สำนักงานการเงิน กรมเสมียนตรา 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
ปริญญาตรีขึ้นไป ทาง : การบัญชี

112 ประจำแผนกควบคุมยุทธภัณฑ์ กองควบคุมยุทธภัณฑ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, รัฐประศาสนศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์กายภาพ, คอมพิวเตอร์, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์และสถิติ, สารสนเทศศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, การจัดการพลังงาน, เทคโนโลยี อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม, ศิลปศาสตร์

113 ประจำแผนกวิศวกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์, ทาง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการผลิต, เทคโนโลยีไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีเครื่องกล, เทคโนโลยีการเชื่อม, วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า

114 หัวหน้าช่างแผนกยุทธโยธา กองส่งกำลังบำรุง โรงงานวัตถุระเบิดทหารกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย / ปฏิบัติงาน นครสวรรค์
ปริญญาตรีขึ้นไป ทาง : วิศวกรรมโยธา, เทคนิควิศวกรรมโยธา,เทคโนโลยีการก่อสร้าง, เทคโนโลยีโยธา,เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

115 ประจำแผนกยุทธโยธา กองสนับสนุน ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย / ปฏิบัติงาน ลพบุรี
ปริญญาตรีขึ้นไป ทาง : วิศวกรรมโยธา, เทคนิควิศวกรรมโยธา,เทคโนโลยีการก่อสร้าง, เทคโนโลยีโยธา,เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

****************

2 นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็น สิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) จำนวน 17 อัตรา (ผนวก ข)

201 นายสิบบริการ กองกลาง สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

202 เสมียนแผนกนโยบายและแผนการพัฒนากำลังพล กองพัฒนากำลังพล สำนักงานนโยบายและ แผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

203 เสมียนงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นครสวรรค์
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

204 เสมียนแผนกบัญชีคุม กองแผนและโครงการ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นครสวรรค์
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

205 เสมียนแผนกบัญชีคุม กองกลาง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

206 พลขับรถ กองกลาง กรมพระธรรมนูญ 1 อัตรา
เพศชาย / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. (มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถยนต์ ส่วนบุคคล)

207 พลขับรถ แผนกบริการ กองกลาง สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. (มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถยนต์ ส่วนบุคคล)

208 เสมียนแผนกสนับสนุนทางเทคนิคกองเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงบประมาณกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
ปวช. และ ปวส. สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เทคโนโลยี สารสนเทศ, เทคนิคคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากำลัง, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม ทาง : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ,อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์, ระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์

209 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอุปกรณ์ กองการประชุม สำนักนโยบายและแผนกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเมคคาทรอนิกส์

210 เสมียนแผนกระเบียบการเงิน 1 กองวิทยาการ กรมการเงินกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. ทาง : การบัญชี, การเงิน

211 เสมียนการเงิน สำนักงานการเงิน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นครสวรรค์
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. ทาง : การบัญชี, การเงิน

212 ช่างทั่วไป แผนกบริการ กองส่งกำลังบำรุง โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน ลพบุรี
คุณวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

213 ช่างทั่วไป แผนกส่งกำลังบำรุง โรงงานต้นแบบการ วิจัยและพัฒนาอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน ลพบุรี
คุณวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

214 ช่างก่อสร้าง แผนกสร้างและซ่อมสิ่งปลูกสร้าง กองก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง

215 ช่างประปา แผนกสาธารณูปโภค กองก่อสร้าง และสาธารณูปโภค สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. ทาง : ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง, เชื่อมโลหะ ช่างประปา

216 นายสิบสูทกรรม แผนกโภชนาการ กองบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. ทาง : การบัญชี, การขาย, การตลาด, พาณิชยการ, คหกรรมศาสตร์
สายงานปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

217 ช่างเทคนิค แผนกตรวจทางเคมี กองควบคุมมาตรฐานการผลิต โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นครสวรรค์
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมปลาย (วิทย์-คณิต)

****************

3 พนักงานราชการ จำนวน 28 อัตรา (ผนวก ค)

301 พนักงานบริการ กรมเสมียนตรา 8 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

302 พนักงานบริการ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

303 พนักงานบริการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

304 พนักงานบริการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 2 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

305 พนักงานบริการ กรมการเงินกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

306 พนักงานบริการ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

307 พนักงานบริการ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

308 พนักงานธุรการ กรมพระธรรมนูญ 3 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

309 พนักงานธุรการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

310 พนักงานธุรการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

311 พนักงานธุรการ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี

312 พนักงานบริการอุตสาหกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 5 อัตรา
เพศชาย / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส.

313 พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมพระธรรมนูญ 1 อัตรา
เพศชาย-หญิง / ปฏิบัติงาน นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา ปวช., ปวท. และ ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์

314 ช่างไฟฟ้า กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 1 อัตรา
เพศชาย / ปฏิบัติงาน กรุงเทพ
คุณวุฒิการศึกษา ปวช. และ ปวส. สาขาไฟฟ้า, สายไฟฟ้ากำลัง, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม

****************

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page