เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา

เทศบาลตำบลป่าคลอก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลป่าคลอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งที่รับสมัคร (จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา) รายละเอียดดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 ถึง 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

2) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. มีความรู้ความสามารถและทักษะในหน้าที่ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
4. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

3) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนด (ประเภทชนิดที่ 2)
4. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง จากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

4) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
4. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะ ในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี และ มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุ ลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

กองช่าง
5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 ถึง 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 ถึง 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่น ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 1 ขึ้นไป
4. เป็นผู้มีทักษะ ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถ ในงานที่ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือ รับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงานที่ปฏิบัติระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นฐานเป็นอย่างน้อย โดยสำเนาหลักฐานประกาศนียบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานฝึกอบรมว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นฐานเป็นอย่างน้อยมาประกอบการสมัครฯ
6. (ถ้ามี) เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลจะได้รับการ พิจารณาเป็นลำดับแรก

กองการศึกษา
8) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
– อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 15,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สังกัด โรงเรียนเทศบาลป่าคลอก
9) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (เอกคณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
– ค่าตอบแทนเดือนละ รายละเอียดดังนี้
วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี 15,000.- บาท
วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี 15,800.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

10) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (เอกศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
– ค่าตอบแทนเดือนละ รายละเอียดดังนี้
วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี 15,000.- บาท
วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี 15,800.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในสาขาวิชาเอกศิลปะ หรือคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุ สภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก
11) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 ถึง 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่งที่รับสมัคร (จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา) รายละเอียดดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล
1) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิงจำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ ดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ

กองการศึกษา
สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก
2) ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,000.- บาท
คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุสลิมบ้านบางโรง
3) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัยธมศึกษาปีที่ 3 หรือ
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัยธมศึกษาปีที่ 6 หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางอื่นที่ ก.ท. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ หรือ
4. ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือที่ ก.ท. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ
5. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะมาสมัครงานสามารถรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม หลักฐาน ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าคลอก หมายเลขโทรศัพท์ 076-529500 ต่อ 26

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page