โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต) จำนวน 12 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ค่าจ้าง 840 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต) ค่าจ้าง 600 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 อยู่ในระหว่างรอสอบใบประกอบวิชาชีพ เมื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ ผ่านจะได้รับการปรับตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ค่าจ้างวันละ 840 บาท/วัน

2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ค่าจ้าง 800 บาท/วัน (มีใบประกอบวิชาชีพ)
ค่าจ้าง 600 บาท/วัน (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ค่าจ้าง 800 บาท/วัน (มีใบประกอบวิชาชีพ)
ค่าจ้าง 600 บาท/วัน (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

4. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ค่าจ้าง 800 บาท/วัน (มีใบประกอบวิชาชีพ)
ค่าจ้าง 600 บาท/วัน (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ค่าจ้าง 530 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี

6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ค่าจ้าง 340 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุระหว่าง 22 – 25 ปี
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

7. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ค่าจ้าง 340 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

8. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ค่าจ้าง 340 บาท/วัน
– เพศชาย สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
– มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ชั้น 3 (ตึกใหม่) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หรือสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ ตาม http://61.7.145.190/officer/job/ ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sirinthornhospital.go.th (ข่าวรับสมัครงาน) หรือสอบถาม ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 043 267 041-2 ต่อ 1076

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page