สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานช่วงเวลา 06.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน
สถานที่ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดลัฏฐิวนาราม อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครรับจ้างเหมาบริการ
1.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย
(1) เพศชาย
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยอนุโลม
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
(9) ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร และมีน้ำใจในการทำงาน
(10) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

อัตราค่าจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ต่อเดือน

ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ และสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7622 3617 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page