เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

1. สำนักปลัดเทศบาล
ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการ
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ งานความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
* โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือเป็น บุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ

2. กองช่าง
ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค
– ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มาแล้วเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3)
* โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

– ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ผ่าการศึกษาในสถาบันการศึกษาใด เป็นการเฉพาะ

งานสวนสาธารณะ
– ตำแหน่ง คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม่ดับ หรือเป็น บุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
– ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ
ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

– ตำแหน่ง คนงาน (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเป็นบุคคลที่ไม่ได้ผ่าการศึกษาในสถาบันการศึกษาใด เป็นการเฉพาะ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page