โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 11,000.- บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) เลขที่ 153 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในวัน เวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ ทาง https://web.facebook.com/obj3banna

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page