พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 11-26 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,125.- บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551 และหรือตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
2.1 ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่ง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7637 9895 – 7 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึง 26 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารปิดทำการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page