มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 3-26 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2567 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(เลขประจำตำแหน่ง 754004) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สอบแข่งขัน
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ การออกแบบกราฟิค เพื่อรองรับภาระงานการจัดทำเอกสารสารสนเทศที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้ กองแผนงานจะดำเนินการรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีวุฒิการศึกษา ตรงตามที่ระบุไว้ และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีการรับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-26 เมษายน 2567 ณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page