โรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเชียงยืน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เพศชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เพศชาย ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 332 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เพศหญิง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เพศชาย ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 480 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเวชระเบียน หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอน ปลายสายสามัญ หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้บุคคลที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเชียงยืน (อาคารส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page