โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลบรบือ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-22 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลบรบือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ปีงบประมาณ 2567

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานการพยาบาล
1.1.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(มีใบประกอบวิชาชีพ)
อัตราค่าจ้าง วันละ 640 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
1.1.2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ) (ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ)
อัตราค่าจ้าง วันละ 560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
หมายเหตุ ภายหลังได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จะได้รับการจ้างในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

1.2 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
อัตราค่าจ้าง วันละ 640 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
2. หลักฐานแสดงว่า เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว สำหรับผู้สมัครเพศชาย

1.3 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครสอบ
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3. หลักฐานแสดงว่า เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว สำหรับผู้สมัครเพศชาย

1.4 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์แผนจีน) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ คลินิกฝังเข็มแพทย์แผนจีน กลุ่มงานการแพทย์
อัตราค่าจ้าง วันละ 560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางแพทย์แผนจีน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน

1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
อัตราค่าจ้าง วันละ 390 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครสอบ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทางไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาง เทคโนโลยีการศึกษา ทางศิลปกรรม ทางศิลปกรรมทั่วไป ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางเวชสาธิต หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น
3. หลักฐานแสดงว่า เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว สำหรับผู้สมัครเพศชาย

1.6 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก(ICU) กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครสอบ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็น ทหารเกณฑ์แล้ว สำหรับผู้สมัครเพศชาย

ปฏิบัติงานที่ คลินิกฝังเข็มแพทย์แผนจีน กลุ่มงานการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
อัตราค่าจ้าง วันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครสอบ
3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.7 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
ปฏิบัติงานที่ งานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครสอบ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอื่นๆเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. หลักฐานแสดงว่า เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว

1.8 ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
ปฏิบัติงานที่ งานอาคารสถานที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครสอบ
3. ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอื่นๆเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. หลักฐานแสดงว่า เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว

1.9 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานโภชนศาสตร์
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครสอบ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือคุณวุฒิอื่นๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว สำหรับผู้สมัครเพศชาย

1.10 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา(เพศชาย)
ปฏิบัติงานที่ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ
3. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอื่นๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. หลักฐานแสดงว่า เรียนจบ รด.ปี 3 (แบบ สด.8) หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบรบือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 2-22 เมษายน 2567 ในวันและ เวลาราชการ (เวลา 12.00-13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page