เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400-13,285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการ งานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือใน สาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงาน ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือ สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) สำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการออกให้ และ
2.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ประเภท 1) ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) กองการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการออกให้ และ
2.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ประเภท 1) ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (งานป้องกันฯ) สำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2. ตำแหน่ง คนงาน กองคลัง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
1.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 1) ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล
3.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

3. ตำแหน่ง คนงาน กองช่าง 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
1.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2.มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

4. ตำแหน่ง คนงาน กองการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
1.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2.มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติ หน้าที่

5. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขฯ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
1.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
2.มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

รับสมัครระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page