โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-25 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูจ้างเหมาบริการ โครงการสรรหาอัตรากำลัง จ้างครูและบุคลากร ที่ขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา
1. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท/เดือน

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้มีคุณสมบัติ
3.1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นบุคคลทั่วไปที่คุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ กระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหา ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และ จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

3.2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งครูผู้สอน
1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางการศึกษาอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์การประกอบวิชาชีพครู
3. มีผลการเรียนในสาขาวิชาเอก เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 076-211572

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page