มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 7/2567

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับมัธยมศึกษา
อัตราค่าจ้างเงินรายได้ 18,000 บาทต่อเดือน
งบโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวัน รับสมัครวันสุดท้าย
2. หากเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์การสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถาบันของรัฐหรือเอกชนรวม หรือผ่านการอบรม หรือมีผลงานด้านภาษาอังกฤษระดับชาติหรือนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับมัธยมศึกษา
อัตราค่าจ้างเงินรายได้ 18,000 บาทต่อเดือน
งบโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวันรับสมัครวันสุดท้าย ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง โดยอนุมัติปริญญาให้ไม่หลังจากวันรับสมัครวันสุดท้าย
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตสอนตาม ที่คุรุสภากำหนด
3. เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. หากเป็นผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมหรือมีประสบการณ์การสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสถาบันของรัฐหรือเอกชนรวมหรือผ่านการอบรม หรือมีผลงานด้านคณิตศาสตร์ ระดับชาติหรือนานาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับปฐมวัย
อัตราค่าจ้างเงินรายได้ 18,000 บาทต่อเดือน
งบโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยศึกษา อนุบาลศึกษา

กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page