ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา

ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น

1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
(2) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.
(3) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ของกรมรักษาดินแดน
(4) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ซ
(ข) การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/ เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้ คอนแทค เลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนดตามที่แนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

2 ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเครื่องกล สาขาเครื่องยนต์ และสาขาเครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะที่แหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือก และ สมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ห้องบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ภายในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page