โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 44 อัตรา

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 44 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ตำแหน่งเภสัชกร 1,200 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

*******

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต) จำนวน 40 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ค่าจ้าง 1,000 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต) ค่าจ้าง 600 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 อยู่ในระหว่างรอสอบใบประกอบวิชาชีพ เมื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ ผ่านจะได้รับการปรับตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ค่าจ้างวันละ 1,000 บาท/วัน

*******

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ค่าจ่าง 600 บาท/วัน
– เพศหญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

*******

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าจ้าง 450 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

*******

5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าจ้าง
ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ค่าจ้าง 350 บาท/วัน
– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

*******

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 3 (ตึกใหม่) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น หรือสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ ได้ตาม http://61.7.145.190/officer/job/ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567 ในวันและ เวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sirinthornhospital.go.th (ข่าวรับสมัครงาน) หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 043 267 041 ต่อ 1076

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page