บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2567

1. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทํางานด้านสังคมสงเคราะห์(หากมีประสบการณ์ จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบ หนังสือรับรองประสบการณ์ มาพร้อมใบสมัคร)

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หากมีประสบการณ์การ ทํางาน เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์
มาพร้อมใบสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 พร้อมกรอก รายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน แนบเอกสารต่างๆ ตามข้อ 3.2 และยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043 – 393380 หรือ 043 – 393381 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เฟซบุ๊ค บพด.ขอนแก่น – บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น (ผู้สมัครสอบเลือกสมัครได้เพียง 1 ตําแหน่งเท่านั้น) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page