โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท และสวัสดิการอื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร
3) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4) กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุ สภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาเอกภาษาจีน หรือ วิชาโท ภาษาจีน
หมายเหตุ : กรณี เทียบวิชาโท ภาษาจีน ต้องมีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาจีน 2 ปี ขึ้นไป พร้อม แสดงหลักฐานประสบการณ์

2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท และสวัสดิการอื่นๆ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร
3) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
4) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน
และผู้ปกครอง
5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วุฒิการศึกษา คบ. หรือ กศ.บ. ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย
6) เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน
7) ปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่น้อยกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์
8) ปฏิบัติงานได้ครบทั้ง 2 ภาคเรียนของปีการศึกษา 2567
9) ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 – 30 เมษายน พ.ศ. 2568
10) สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
11) ต้องจัดทำรายงานผลการเรียนของนักเรียน ปพ.5 เป็นปัจจุบัน
12) ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ตอนเช้า-เย็นเดือนละ 2-3 ครั้ง พูดทักทายกับครู นักเรียน
13) จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นรูปเล่มส่งล่วงหน้าแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา
14) ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านวิชาการปฐมวัย เช่น ค่ายวิชาการปฐมวัย ให้นักเรียนในหลักสูตร และการสอนปรับพื้นฐานในอนุบาลปีที่ 1 3 ได้ตามปฏิทินของโรงเรียน
15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เช่น ครูที่ปรึกษา กรรมการกำกับห้องสอบกรรมการ แข่งขันทักษะวิชาการปฐมวัย เป็นต้น
16) มีหน้าที่ให้ความรู้ด้านปฐมวัยแก่คณะครูและบุคลากร สัปดาห์ละ 1 คาบในรูปของการจัดอบรม เชิงนันทนาการทางด้านปฐมวัย
17) ต้องเข้าทำงานตามเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. เสมือนครูประจำการของ โรงเรียน พร้อมลงชื่อเข้าทำงานและกลับทุกวัน
18) ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
19) มีน้ำใจช่วยเหลืองาน กิจกรรมพิเศษอื่นๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจากชั่วโมงประจำในบาง โอกาสที่เป็นวันหยุดทางราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
20) สามารถทำงานเป็นทีม เข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน
21) สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครทุกตำแหน่งขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือออนไลน์ทาง Facebook : anubanubonschool ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (วัน-เวลาราชการ) ณ อาคารสำนักงานบริหารโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เลขที่ 150 ถนนราชบุตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดในใบสมัครที่แนบท้ายประกาศนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0966410980

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page