มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เลขที่อัตรา 142
ปฏิบัติงานที่ งานพัสดุ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. สัญชาติไทย
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างถูกพักงานหรือพักราชการ หรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 077-278801 หรือ 077-278802 หรือ 077-278803 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page