มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการบัณฑิต สารสนเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ดังนี้
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือ
– ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาระบบสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
– ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
– ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ/จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัย
2. มีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสื่อทางโซเซียลมีเดีย 3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารดูแลสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน อาทิ Website Facebook YouTube เป็นต้น
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งองค์กรสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ประสานงานการ ทำงานระหว่างบุคคล หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ กล้าแสดงออก
เงื่อนไขของตำแหน่ง
1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ไปพลางก่อน และมีความพร้อมที่จะย้ายสถานที่ ปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่คณะดำเนินการเปิดสาขาวิชานวัตกรรมเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

3. นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน หรือเทียบเท่า

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 21.00 น.) ตามขั้นตอน ใน เว็บไซต์ https://personnel.rmutsb.ac.th/content/2 หรือ QR Code ในประกาศรับสมัคร เลือกแบนเนอร์หัวข้อ “สมัครงานที่นี่” และเลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page