สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 นักวิชาการศีกษา จำนวน 26 อัตรา
1.1 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา การศึกษา

1.2 วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.3 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

1.4 วิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

1.5 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

1.6 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย สาธารณสุข

1.7 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา

1.8 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การท่องเที่ยว การโรงแรม คอมพิวเตอร์อนิเมชั่นและเกม

1.9 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การจัดการ การบัญชี

1.10 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ

1.11 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์

1.12 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์

1.13 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ

1.14 วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การจัดการ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

1.15 วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์และองค์กร

1.16 วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา แพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1.17 วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

1.18 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีการประกอบอาหารการบริหารจัดการครัว ศิลปและการจัดอาหาร

1.19 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

1.20 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

1.21 วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

1.22 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

1.23 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

2 นักวิชาการวัดและประเมินผล 4 อัตรา
2.1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา สถิติ วิจัย/วัดผล/สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

2.2 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา สถิติ วิจัย/วัดผล/สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

2.3 วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา สถิติ วิจัย/วัดผล/สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

2.4 วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา สถิติ วิจัย

3 เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 4 อัตรา
3.1 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

3.2 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา สถิติ/วิจัย /วัดผล /คณิตศาสตร์

3.3 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา สถิติ วิจัย /วัดผล/สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

3.4 วิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การจัดการทั่วไป

4 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
4.1 วิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา

5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
5.1 วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา การจัดการทั่วไป นิเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกครองท้องถิ่น

6 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
6.1 สำนักงานสถาบันผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบัญชี

7 ผู้สอน 1 อัตรา
7.1 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา เครื่องกล

8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
8.1 สำนักงานสถาบัน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.2 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.4 วิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.5 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นสมัครได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านหน้าเว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page