โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

โรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี

ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 392 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติอื่นๆ
1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ปฏิบัติงานเวลากลางคืน) และมีทัศนคติที่ดี ต่องานบริการผู้ป่วย
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสมัครคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี หรือดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.rajburi.org
– ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
– ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page