มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รับสมัครครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ 4-13 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 4/2566)

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง
ปริญญาตรี 19,950.- (บาท/เดือน)
ปริญญาโท 24,600.- (บาท/เดือน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การสอนเคมี หรือเคมีศึกษาหรือ สาขา วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาวิชาเคมี ประยุกต์หรือ สาขาวิชาเคมี อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรม เคมี หรือสาขาเคมีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ 4-13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page