สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ชื่อตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,500.-บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษา (ม.3) ขึ้นไป
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
3. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
4. ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่ คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. รู้เส้นทางในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นอย่างดี และรู้เส้นทาง หรือสามารถขับรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3233 8995 โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page